รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 1-19 กันยายน 2557 )
พนักงานราชการทั่วไป
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 10 - 28 เมษายน 2557 )
พนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)
( รับสมัครเปิดรับสมัคร 10 - 28 เมษายน 2557 )
ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ ของ สำนักงาน ก.พ. 
 
powered by